...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lao động, 2009
Phân loại tài liệu: 170 / B000N
Mô tả vật lý: 438tr., 27cm
Từ khóa: Đạo đứcTư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả bổ sung: Hồ Sơn - tuyển chọn ;  Dương Phong - tuyển chọn
Tóm tắt: Giới thiệu công tác tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Những câu chuyện cảm động về Bác; Những thành quả bước đầu của cuộc vận động và một số bài dự thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm