...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Tạ Hữu Yên
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2009
Phân loại tài liệu: 170 / NH556C
Mô tả vật lý: 215tr., 19cm
Từ khóa: Đạo đứcTruyện kể
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm