...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2011
Phân loại tài liệu: 621.381 / K600T
Mô tả vật lý: 295tr.: minh hoạ, 27cm
Từ khóa: Kĩ thuật sốGiáo trình
Tác giả bổ sung: Bùi Thị Kim Thoa
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản của hệ thống số, các hệ thống số đếm, các phép tính số học và các loại mã, cơ sở toán logic, các phương pháp biểu diễn và tối thiểu hoá hàm logic. Giới thiệu về các thông số, cấu tạo và hoạt động của các vi mạch logic. Trình bày các phương pháp phân tích, thiết kế mạch tổ hợp và mạch dãy, các mạch logic tổ hợp và mạch logic dãy thường gặp. Trình bày các bộ chuyển đổi số - tương tự và tương tự - số

Tìm kiếm thêm