...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hồ Chí Minh
Thông tin xb: H.: Sự thật, 1973
Phân loại tài liệu: Q / V250P
Mô tả vật lý: 210tr, 19cm
Tóm tắt: Thư, lời kêu gọi, lời phát biểu, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nông dân, công nhâ, cán bộ, chiến sĩ thi đua... về vấn đề tiết kiệm và phát triển sản xuất.

Tìm kiếm thêm