...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Gary, Romain
Thông tin xb: H.: Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, Nxb. Hội Nhà văn, 2010
Phân loại tài liệu: 843 / C514S
Mô tả vật lý: 258tr., 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiPhápTiểu thuyết
Tác giả bổ sung: Hồ Thanh Vân - dịch

Tìm kiếm thêm