...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lao động, 2010
Phân loại tài liệu: 959.704 / NH556C
Mô tả vật lý: 180tr., 24cm
Từ khóa: Chiến sĩTruyện kể
Tác giả bổ sung: Phan Tuyết - s.t., tuyển chọn ;  Bích Diệp - s.t., tuyển chọn

Tìm kiếm thêm