...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hồ Chí Minh
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 1971
Phân loại tài liệu: T
Mô tả vật lý: 80tr, 19cm
Tóm tắt: Về đoàn kết, kỷ luật và dân chủ trong Đảng, tác phong công tác, lãnh đạo của cán bộ Đảng viên. Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân

Tìm kiếm thêm