...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Tài chính, 2012
Phân loại tài liệu: 657 / NGH307V
Mô tả vật lý: 558tr.: sơ đồ, bảng, 27cm
Từ khóa: Kế toánKiểm toánTrường họcNghiệp vụ
Tác giả bổ sung: Ngô Thế Chi - ch.b. ;  Nguyễn Mạnh Thiều - ch.b. ;  Đặng Thế Hưng - b.s. ;  Quách Thị Hồng Liên - b.s. ;  Nguyễn Thị Thanh - b.s.
Tóm tắt: Trình bày về tổ chức công tác kế toán trong các trường học và các nghiệp vụ kế toán cụ thể như kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư và sản phẩm hàng hoá, kế toán tài sản cố định, kế toán các khoản thanh toán, các khoản thu chi, nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ; báo cáo tài chính, phân tích tài chính trong trường học, một số vấn đề cơ bản về kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính trong trường học

Tìm kiếm thêm