...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Bá Dương
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2010
Phân loại tài liệu: 172 / H419T
Mô tả vật lý: 241tr., 21cm
Từ khóa: Đạo đức cách mạngTư tưởng Hồ Chí MinhTài liệu học tập
Tác giả bổ sung: Lê Thị Hồng Hạnh
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong quân đội hiện nay

Tìm kiếm thêm