...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Lam Châu
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2010
Phân loại tài liệu: 324.2597 / NH556S
Mô tả vật lý: 151tr., 21cm
Từ khóa: Lịch sửViệt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết thời gian, địa điểm các sự kiện quan trọng trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm