...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Bùi Đình Phong
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2011
Phân loại tài liệu: 959.704092 / Y600N
Mô tả vật lý: 294tr., 21cm
Từ khóa: Sự kiện lịch sửTiểu sửSự nghiệp cách mạng
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về hành trình của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tập trung chủ yếu vào thời kỳ tìm đường từ năm 1890 đến năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Đồng thời một số bài viết đề cập vai trò mở đường (1911-1933), dẫn đường (1930-1945) và thiết kế tương lai (1945 đến nay) của sự kiện Bác Hồ đi tìm đường cứu nước; ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ các khía cạnh văn hoá, chính trị, lịch sử, quan hệ quốc tế

Tìm kiếm thêm