...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hà Huy Thông
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2011
Phân loại tài liệu: 355.009597 / T550T
Mô tả vật lý: 386tr., 21cm
Từ khóa: Quân sựQuốc phòngQuân độiTư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm