...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2011
Phân loại tài liệu: 174 / K600Y
Mô tả vật lý: 643tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đứcKỉ yếu
Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trình bày nội dung học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm, 2007-2010 và những kết quả chủ yếu đạt được trong triển khai cuộc vận động

Tìm kiếm thêm