...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Ruscio, Alain
Thông tin xb: H.: Lao động, 2011
Phân loại tài liệu: 959.704092 / NG527A
Mô tả vật lý: 36tr., 19cm
Từ khóa: Lịch sửHoạt động cách mạngViệt Nam
Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Khoan - dịch

Tìm kiếm thêm