...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Ruscio, Alain
Thông tin xb: H.: Lao động, 2011
Phân loại tài liệu: 959.704092 / NG527A
Mô tả vật lý: 36tr., 19cm
Từ khóa: Lịch sửHoạt động cách mạngViệt Nam
Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Khoan - dịch
Tóm tắt: Sơ lược về tiểu sử, quá trình hình thành con đường cứu nước và đặc biệt là các hoạt động cho phong trào cách mạng quốc tế của Nguyễn Ái Quốc khi ở nước ngoài

Tìm kiếm thêm