...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lao động, 2012
Phân loại tài liệu: 170 / C455N
Mô tả vật lý: 387tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đứcHọc tập
Tác giả bổ sung: Lê Quang Minh - s.t., b.s. ;  Trần Đức Huy - s.t., b.s.
Tóm tắt: Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giới thiệu các bài viết về tấm gương đạo đức, nhân cách hoàn hảo, hình mẫu về con người Hồ Chí Minh, và bài viết của công nhân viên chức, cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm