...
Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: H.: Nxb. Hà Nội, 2013
Phân loại tài liệu: 959.7043092 / H450C
Mô tả vật lý: 526tr., 4tr. ảnh, 21cm
Tài liệu chủ/Nguồn: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới; Nxb. Hà Nội, H., 2013
Từ khóa: Tiểu sửAnh hùng dân tộcDanh nhân văn hoáSự nghiệpTư tưởng Hồ Chí MinhViệt Nam
Tác giả bổ sung: Trần Đình Huỳnh - b.s. ;  Hoàng Chí Bảo - b.s. ;  Đặng Quốc Bảo - b.s. ;  Thành Duy - b.s. ;  Phan Hữu Tích - b.s.

Tìm kiếm thêm