...
Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: H.: Nxb. Hà Nội, 2013
Phân loại tài liệu: 959.7043092 / H450C
Mô tả vật lý: 526tr., 4tr. ảnh, 21cm
Tài liệu chủ/Nguồn: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới; Nxb. Hà Nội, H., 2013
Từ khóa: Tiểu sửAnh hùng dân tộcDanh nhân văn hoáSự nghiệpTư tưởng Hồ Chí MinhViệt Nam
Tác giả bổ sung: Trần Đình Huỳnh - b.s. ;  Hoàng Chí Bảo - b.s. ;  Đặng Quốc Bảo - b.s. ;  Thành Duy - b.s. ;  Phan Hữu Tích - b.s.
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi nhỏ đến hành trình ra đi tìm đường cứu nước và quá trình lãnh đạo dân tộc ta giành độc lập. Khảo luận về phương pháp, triết lý và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm