...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Mỹ thuật, 2013
Phân loại tài liệu: 174 / NH556Đ
Mô tả vật lý: 148tr., 24cm
Từ khóa: Đạo đứcTư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả bổ sung: Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn
Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết về Bác Hồ, về tư tưởng của Người trong phong trào" Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tìm kiếm thêm