...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2014
Phân loại tài liệu: 302.09597 / NH556T
Mô tả vật lý: 295tr., 24cm
Từ khóa: Cá nhânTập thểĐiển hình tiên tiếnViệt Nam
Tóm tắt: Tập hợp một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Giới thiệu các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh

Tìm kiếm thêm