...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Vũ Khiêu
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2014
Phân loại tài liệu: 170 / H419T
Mô tả vật lý: 174tr., 21cm
Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí MinhHọc tập
Tóm tắt: Giới thiệu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay

Tìm kiếm thêm