...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2014
Phân loại tài liệu: 324.259707509 / S550R
Mô tả vật lý: 235tr., 21cm
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt NamLịch sử
Tác giả bổ sung: Phạm Xuân Mỹ - ch.b. ;  Nguyễn Thành Long
Tóm tắt: Phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng; các tổ chức tiền thân của đảng; Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng và ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tìm kiếm thêm