...
Loại CSDL: Ảnh
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Phân loại tài liệu: 959.704 / B101H
Mô tả vật lý: 111tr.: ảnh, 25cm
Từ khóa: Thanh niênSách ảnh
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Hoa Xinh - ch.b. ;  Kiều Thị Minh Sơn - b.s. ;  Nguyễn Thị Kim Liên - b.s. ;  Nguyễn Thị Kim Phú - b.s. ;  Nguyễn Thị Lan Vinh - b.s.

Tìm kiếm thêm