...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Bùi Hồng Cẩn
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2014
Phân loại tài liệu: 959.703 / T550T
Mô tả vật lý: 163tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCăn cứ cách mạngCăn cứ địaSách chuyên khảo
Tác giả bổ sung: Phạm Thị Huệ
Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng. Giá trị lí luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng

Tìm kiếm thêm