...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Tư Lành
Thông tin xb: H.: Thế giới, 2014
Phân loại tài liệu: 959.704 / V500A
Mô tả vật lý: 113tr.: ảnh, 20cm
Từ khóa: Lịch sửHoạt động cách mạng
Tác giả bổ sung: Mạnh Việt - giới thiệu
Tóm tắt: Giới thiệu bài viết của nhà sử học Lê Tư Hành về vụ vây bắt và xét xử của chính quyền Hương Cảng đối với Nguyễn Ái Quốc, sự giúp đỡ của gia đình luật sư Lô-dơ-bi đối với Nguyễn Ái Quốc

Tìm kiếm thêm