...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm Văn Đồng
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2015
Phân loại tài liệu: 335.4346 / H419C
Mô tả vật lý: 160tr., 15cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ tịch về con người, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết và những đạo đức cao thượng của Người mà chúng ta cần noi theo

Tìm kiếm thêm