...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trần Văn Giàu
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2015
Phân loại tài liệu: 959.704092 / H450C
Mô tả vật lý: 180tr., 15cm
Từ khóa: Cuộc đờiSự nghiệpTư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của tác giả nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những cống hiến vô cùng to lớn của Người đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới

Tìm kiếm thêm