...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm Quốc Thành
Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Phân loại tài liệu: 324.2597075 / V103T
Mô tả vật lý: 200tr., 24cm
Từ khóa: Sách chuyên khảo
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử khi Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng cách mạng vô sản; quá trình chuẩn bị tư tưởng chính trị, tổ chức, thống nhất các tổ chức cộng sản và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhận xét về quá trình sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc

Tìm kiếm thêm