...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hoàng Trung
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Phân loại tài liệu: 335.4346 / S550K
Mô tả vật lý: 179tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo KhổngSự nghiệp cách mạng
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của đạo đức Nho giáo và những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển những tư tưởng tích cực của đạo đức Nho giáo trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Kế thừa, vận dụng tư tưởng đạo đức có ảnh hưởng nho giáo của Hồ Chí Minh vào giáo dục, rèn luyện đạo đức ở nước ta hiện nay

Tìm kiếm thêm