...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2015
Phân loại tài liệu: 174.93242597075 / H419T
Mô tả vật lý: 60tr., 15cm
Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí MinhHọc tậpĐảng viên
Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay

Tìm kiếm thêm