...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2015
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 582tr., 27cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhGiá trị nhân vănKỉ yếu hội thảo
Tác giả bổ sung: Lê Quốc Lý - b.s. ;  Phạm Ngọc Anh - b.s. ;  Lê Văn Lợi - b.s.
Tóm tắt: Những giá trị nhân văn và phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Tìm kiếm thêm