...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Đình Hùng
Thông tin xb: H.: Văn hoá dân tộc, 2015
Phân loại tài liệu: 959.704092 / CH500T
Mô tả vật lý: 379tr., 27cm
Từ khóa: Hoạt động các mạngSự nghiệp
Tác giả bổ sung: Thuỳ Linh - tuyển chọn, b.s. ;  Việt Trinh - tuyển chọn, b.s.

Tìm kiếm thêm