...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Thanh Tú
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015
Phân loại tài liệu: 335.4346 / H450C
Mô tả vật lý: 337tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhNghệ sĩViệt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu về Hồ Chí Minh với phác thảo người nghệ sĩ ở nhiều phương diện: Quan niệm về nghệ thuật và cuộc sống; các yêu cầu của một tư chất nghệ sĩ; những thành tố cần có ở một nghệ sĩ ngôn từ, biểu diễn tạo hình

Tìm kiếm thêm