...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Modiano, Patrick
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội nhà văn, 1992
Phân loại tài liệu: N(522).3=V, V6(4Ph)6-44 / PH450N
Mô tả vật lý: 249tr, 19cm
Tác giả bổ sung: Dương Tường - Dịch

Tìm kiếm thêm