...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trần Thị Minh Tuyết
Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2015
Phân loại tài liệu: 355 / T550T
Mô tả vật lý: 247tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhQuân sựSách chuyên khảo
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm, cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Tìm kiếm thêm