...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2015
Phân loại tài liệu: 959.704092 / B108T
Mô tả vật lý: 239tr., 22tr. ảnh, 21cm
Từ khóa: Bảo tồnDi sản văn hoáKhu di tíchThái Nguyên
Tác giả bổ sung: Đồng Khắc Thọ

Tìm kiếm thêm