...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2015
Phân loại tài liệu: 959.704092 / H450C
Mô tả vật lý: 479tr., 24tr. ảnh: ảnh, 21cm
Từ khóa: Trả lờiPhỏng vấn
Tóm tắt: Tập hợp hơn một trăm bài trả lời phỏng vấn báo chí của Bác từ năm 1919 đến năm 1969 về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ những vấn đề mang tính thời sự nóng hổi cho đến những dự tính, hướng đi trong tương lai của cách mạng Việt Nam, tình hình trong nước đến tình hình quốc tế, chính sách đối nội đến chính sách đối ngoại, từ chính trị đến kinh tế, an ninh, quốc phòng...

Tìm kiếm thêm