...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Văn Đạo
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016
Phân loại tài liệu: 335.4346 / S550H
Mô tả vật lý: 197tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhHình thành1890-1930Sách chuyên khảo
Tóm tắt: Phân tích, luận giải quá trình Hồ Chí Minh hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, chí hướng cứu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; quá trình hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921-1930) và những đặc điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn này

Tìm kiếm thêm