...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2015
Phân loại tài liệu: 364.1323 / T550T
Mô tả vật lý: 359tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhTham nhũngPhòng chống
Tác giả bổ sung: Bùi Mạnh Cường - s.t., tuyển chọn ;  Đỗ Thị Quyên - s.t., tuyển chọn
Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trên các lĩnh vực: Chống nạn giấy tờ, bảo vệ tài sản công cộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu...

Tìm kiếm thêm