...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2015
Phân loại tài liệu: 364.1323 / T550T
Mô tả vật lý: 359tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhTham nhũngPhòng chống
Tác giả bổ sung: Bùi Mạnh Cường - s.t., tuyển chọn ;  Đỗ Thị Quyên - s.t., tuyển chọn

Tìm kiếm thêm