...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Vũ Quang Vinh
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2016
Phân loại tài liệu: 374.0124 / B101H
Mô tả vật lý: 253tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo dụcBình dân học vụViệt Nam
Tác giả bổ sung: Thái Chí Thanh - b.s. ;  Nguyễn Đẩu Quang - b.s.

Tìm kiếm thêm