...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lao động, 2016
Phân loại tài liệu: 335.4346 / V556B
Mô tả vật lý: 404tr., 27cm
Từ khóa: Cách mạng giải phóng dân tộcTư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả bổ sung: Vũ Đình Quyền - s.t., tuyển chọn
Tóm tắt: Giới thiệu những hình ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bài viết, bài nói, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Tìm kiếm thêm