...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đàm Đức Vượng
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2016
Phân loại tài liệu: 324.2597075 / NH556D
Mô tả vật lý: 340tr., 24cm
Từ khóa: Lịch sửSự nghiệp cách mạng

Tìm kiếm thêm