...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Bá Linh
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 1994
Phân loại tài liệu: 3K5H4, A373 / T550T
Mô tả vật lý: 184tr, 19cm
Tóm tắt: Nguồn gốc và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Các yếu tố chính trong tư tưởng của Người: vấn đề độc lập và giải phóng dân tộc, sự thống nhất giữa giải phóng giai cấp, xã hội và con người... Tư tưởng nhân văn đạo đức Hồ Chí Minh và sự ảnh hưởng của tư tưởng đó đến con đường đi tiến tới phồn vinh của đất nước

Tìm kiếm thêm