...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Thanh
Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2016
Phân loại tài liệu: 303.4409597 / T550T
Mô tả vật lý: 203tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhXã hộiPhát triểnViệt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của động lực tinh thần trong quá trình phát triển xã hội, đồng thời nêu ra những phương thức và giải pháp nhằm phát huy động lực tinh thần trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Tìm kiếm thêm