...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 559tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐộc lập dân tộcViệt NamSách chuyên khảo
Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b.
Tóm tắt: Đây là luận điểm mang tầm chân lý, một chân lý luôn sống, có giá trị dân tộc, thời đại sâu sắc trở thành niềm tin, mục tiêu, lẽ sống và động lực phấn đấu của toàn thể nhân dân Việt Nam

Tìm kiếm thêm