...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 403tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCách mạngViệt Nam
Tác giả bổ sung: Võ Nguyên Giáp - ch.b. ;  Đặng Xuân Kỳ - b.s. ;  Nguyễn Văn Trung - b.s. ;  Trần Thành - b.s. ;  Nguyễn Huyên - b.s.

Tìm kiếm thêm