...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Vũ Ngọc Am
Thông tin xb: H.: Lao động, 2016
Phân loại tài liệu: 335.4346 / H419T
Mô tả vật lý: 154tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đứcPhong cách
Tác giả bổ sung: Lê Chinh - b.s. ;  Vũ Thuỳ Linh - b.s.
Tóm tắt: Tập hợp một số văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những vấn đề chung về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Người; học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm và một số chuyên đề, câu chuyện về phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm