...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hoàng Ngọc Vĩnh
Thông tin xb: Huế: Đại học Huế, 2016
Phân loại tài liệu: 181.197 / GI-108T
Mô tả vật lý: 331tr., 24cm
Từ khóa: Tư tưởng triết họcĐổi mới
Tác giả bổ sung: Trần Viên
Tóm tắt: Trình bày về đối tượng, phương pháp, đặc điểm nghiên cứu của tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo và đổi mới của Hồ Chí Minh; tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực cụ thể và vận dụng tư tưởng triết học Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam

Tìm kiếm thêm