...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016
Phân loại tài liệu: 306.409597 / T550T
Mô tả vật lý: 472tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhVăn hoáNghệ thuậtViệt Nam
Tác giả bổ sung: Trương Minh Dục

Tìm kiếm thêm