...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Phân loại tài liệu: 959.70099 / CH500T
Mô tả vật lý: 215tr., 21cm
Từ khóa: Tiểu sửNhân vật lịch sửSự nghiệpHoạt động cách mạngViệt Nam
Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b. ;  Võ Văn Bé - b.s. ;  Phạm Hồng Chương - b.s. ;  Nguyễn Thị Kim Dung - b.s. ;  Lê Thị Thu Hồng - b.s.
Tóm tắt: Giới thiệu ngắn gọn, cô động nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư của Đảng, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước

Tìm kiếm thêm