...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Chí Dũng
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Phân loại tài liệu: 959.704092 / TH205C
Mô tả vật lý: 178tr., 19cm
Từ khóa: Tác phẩm văn họcTiếng PhápCuộc đời
Tóm tắt: Tập hợp hai tiểu luận ngắn nghiên cứu về cuộc đời và những sáng tác văn chương của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm