...
Loại CSDL: Sách tập
Tác giả: Orsenna, Erick
Thông tin xb: H.: Văn học, 1993
Phân loại tài liệu: N(522).3=V, V6(4Ph)6-44 / TR300ể
Mô tả vật lý: 411tr, 19cm
Tác giả bổ sung: Trịnh Xuân Hoành - Dịch ;  Nguyễn Mạnh Trường - Dịch

Tìm kiếm thêm